Od dnia 1.07.2018r Fundacja jako partner realizuje projekt “TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Interreg logo

Informacja o realizowanym projekcie w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.


 Transgea logo

 TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

 

BENEFICJENT WIODĄCY

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
Zakład Badań Regionalnych
www.imgw.pl
imgw logo

PARTNERZY PROJEKTU

 P2 GÜSA e.V.
www.guesaev-goerlitz.jimdo.com

guesaev logo 
 P3 SAPOS GmbH
www.sapos-goerlitz.de
Sapos 
 P4 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
www.zielonaakcja.pl
Logo FEZA 
 P5 Fundacja Natura Polska
www.naturapolska.com
Natura polska 

 

Opis projektu

Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie transgranicznej współpracy na rzecz lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu przyczyni się do wypracowania wspólnego podejścia metodycznego do oceny wrażliwości obszaru transgranicznego. Przez wrażliwość rozumiany jest stopień, w jakim dany obszar reaguje na zachodzące zmiany klimatu. Przeprowadzenie oceny wrażliwości obejmie analizę wybranych czynników klimatycznych. W wyniku tych prac powstanie mapa wrażliwości, na której podstawie powstanie katalog działań adaptacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanej wrażliwości obszaru transgranicznego. Wynikiem działań w projekcie i uzupełnienie wcześniej wspomnianych produktów będzie stanowił  i  poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”. Rezultatem projektu będzie również intensyfikacja współpracy z wybranymi gminami poprzez cykl szkoleń i debat poświęconych zmianom klimatu, do których materiały zostaną przygotowane przez IMGW-PIB. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i seniorów, w których IMGW-PIB weźmie udział i przygotuje materiały, lecz nie będzie odpowiedzialny za to zadanie.
Ponadto partnerzy projektu zrealizują i zaprezentują działania mikroadaptacji stanowiących przykład, jak w sposób prosty i przy stosunków niskich nakładach finansowych społeczność lokalna może podjąć inicjatywę przeciwdziałania negatywnym skutkom obserwowanych i spodziewanych zmian klimatu.
Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem.

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:
1. Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do zmian klimatu.
2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian klimatu.  

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 433.535,63 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Kierownik organizacyjny Projektu: dr Iwona Zdralewicz

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica