Konferencja pt. „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu – jak integrować społeczności lokalne wokół tych działań” zrealizowana w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” przy współpracy z Wydziałem Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się 21 kwietnia 2017 r. w obiekcie Agro Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.


Spotkanie miało na celu prezentację możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego obszarów wiejskich Dolnego Śląska i wykorzystania tych walorów w aktywizacji i rozwoju wsi, pokazania presji związanej ze zmianami klimatycznymi i urbanizacją obszarów wiejskich i możliwości ochrony cennych zasobów przyrodniczych poprzez działania lokalne.
Zaproszenie kierowane zostało do przedstawicieli samorządów, sołectw, lokalnych organizacji, Lokalnych Grup Działania, podmiotów działających na rzecz wsi oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Podczas konferencji poruszono takie zakresy tematyczne jak:

  • Znaczenie obszarów wiejskich w zachowaniu bioróżnorodności na terenie Dolnego Śląska, aleje śródpolne miejscem zachowania cennych siedlisk i gatunków
  • Warunki kształtowania zieleni na otwartych terenach publicznych wsi i w otwartym krajobrazie rolniczym uwzględniające wymogi przestrzenne oraz zachowania bioróżnorodności
  • Jak łagodzić skutki zmian klimatu oraz przeciwdziałać tym zjawiskom na poziomie lokalnym, dobre praktyki dotyczące gospodarowania wodą, małej retencji i ochrony bioróżnorodności
  • Dolnośląskie wsie wykorzystujące dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju i aktywizowaniu społeczności lokalnych - Wycinać czy zachować – jak postępować w zakresie wycinki drzew i krzewów na terenie zabudowanym i rolniczym
  • Źródła finansowania działań przyrodniczych realizowanych lokalnie
    Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”, w ramach którego została zorganizowana konferencja, jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica