Działając na podstawie pkt. III.1 lit. a), b) Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których przedmiot obejmuje zamówienia do równowartości kwoty 30 000 euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wynajęcie sali i przygotowanie cateringu podczas konferencji regionalnej „Wyzwanie klimatyczne dla rolnictwa – jak się na nie przygotować, wykorzystując instrumenty wspólnej polityki rolnej i potencjał środowiskowy obszarów wiejskich” w związku z realizacją projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu sali i przygotowaniu cateringu podczas konferencji regionalnej „Wyzwanie klimatyczne dla rolnictwa – jak się na nie przygotować wykorzystując instrumenty wspólnej polityki rolnej i potencjał środowiskowy obszarów wiejskich” w ramach ww. projektu w dniu 21 kwietnia 2017 r. na terenie miasta Wrocławia, w następującym zakresie: a) zapewnienie sali konferencyjnej lub szkoleniowej dla 50 osób (ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona na 1 dzień przed ostateczną datą konferencji e-mailem) wyposażenie sali w krzesła (układ krzeseł konferencyjny), rzutnik multimedialny, ekran; b) zorganizowanie i obsługa przerwy kawowej oraz obiadowej, w tym: zapewnienie przerwy kawowej, w tym: kawa, herbata, ciastko, cukier, mleczko/śmietanka, cytryna;  zapewnienie obiadu jednodaniowego (zupa lub drugie danie) oraz soku/kompotu. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób do obsługi cateringowej, naczyń i sztućców wielokrotnego użytku w ilości zapewniającej prawidłową realizację usługi. Ostateczna liczba uczestników konferencji zostanie określona najpóźniej na dzień przed organizacją konferencji. Harmonogram konferencji oraz informację w zakresie ilości uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie. Planowane rozpoczęcie konferencji godz. 10:00. Czas trwania: 6 godzin.

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, a w przypadku wyceny cateringu – prosimy o podanie ceny brutto za osobę.

III. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.

IV. Termin realizacji zamówienia: 21.04.2017 r.

V. Warunki formalne jakie musi spełniać złożona oferta:
Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy;

VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 04.04.2017 r. do godz. 10:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem, faxem, osobiście. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

VII. Dane kontaktowe: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2
Fax: 76/721-24-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII.Rozstrzygnięcie postępowania:
Postępowanie zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 4 kwietnia 2017 roku. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, telefonicznie lub faxem.

Załączniki:Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica