Projekt ma na celu poprawę środowiska naturalnego w skali lokalnej, wzmocnienie aktywności i mobilizację społeczności lokalnych do udziału w inicjatywach rozwiązujących lokalne problemy środowiskowe, a także integrację społeczności i samorządów wokół zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.

Inicjatywy zlokalizowane są na obszarach województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Główne działania projektu to realizacja 16 inicjatyw:

 • Ożywiamy starorzecze w Lubiążu
 • Ogród Zmysłów i Smaków w Chrzanowie
 • Przyrodnicza odnowa stawu w Gogołowicach
 • Przywracanie starych odmian drzew owocowych w krajobrazie Stoszowic
 • Smardziański zakątek wszystkich istot
 • Oczko w głowie Wyszęcic
 • Nasz wodny zakątek w Turzanach
 • Piękne stawy w Małuszowie
 • Przywrócenie walorów przyrodniczych oczka wodnego w parku podworskim w Rui
 • Zwiększenie bioróżnorodności na terenie parku w Wojcieszowie Górnym,
 • Działania z zakresu identyfikacji i kształtowania potencjału zasobów przyrodniczych Bolkowa
 • Odtworzenie zdegradowanych siedlisk przyrodniczych w miejscowości Rogoźnik
 • Zielona interwencja  – utworzenie mini-arboretum w Wądrożu Wielkim
 • Deszczowy ogród - niebieski recykling wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Pająkiem" w Legnicy
 • Przystosowanie dawnego stawu młyńskiego na cele małej retencji w Kuźniczysku
 • Aleja Słowika w Proślicach

Projekt przyczyni się do odtwarzania, zagospodarowania i pielęgnacji miejsc o istotnym znaczeniu dla zachowania siedlisk wodnych, podmokłych, zadrzewień i nieużytków mających szczególne znaczenie dla środowiska przyrodniczego i małej retencji w skali lokalnej.

Okres realizacji  2017 - 2018

Finansowanie NFOŚiGW

 

Przyrodnicza odnowa stawu w Gogołowicach

Gogolowice


Mieszkańcy wsi społecznie dokonali modernizacji i remontu infrastruktury edukacyjnej na ścieżce dydaktycznej przy stawie wiejskim. Przy pomocy zakupionych materiałów do konserwacji drewna i narzędzi zabezpieczono tablice, ławki, stoły, molo. Przy pomocy zakupionej kosy spalinowej, wykoszono zarastające brzegi stawu. Wokół stawu posadzono nowe rodzime gatunki krzewów i bylin, w liczbie 100 szt., które wzbogacą bioróżnorodność stawu. Mieszkańcy w miejscu realizacji inicjatywy zamontowali 4 ławki, tablicę edukacyjną dotyczącą bioróżnorodności stawu oraz 12 szt. budek dla nietoperzy.

 

Przywracanie starych odmian drzew owocowych w krajobrazie Stoszowic

Stoszowice
Mieszkańcy wsi i uczniowie szkoły w Stoszowicach społecznie pomagali w nasadzeniu 300 szt. drzew owocowych. Posadzono czereśnie, wiśnie, jabłonie i grusze. Mieszkańcy wsi i uczniowie w miejscu realizacji inicjatywy zamontowali także 4 ławki oraz 2 tablice edukacyjne dotyczące bioróżnorodności alei śródpolnej.

 

Odtworzenie zdegradowanych siedlisk przyrodniczych w miejscowości Rogoźnik

rogoznik
Mieszkańcy wsi społecznie przygotowali i posprzątali teren wokół stawu oraz nasadzili nowe, rodzime gatunki drzew - 40 lip i 200 szt. rodzimych, kwitnących krzewów i bylin. Staw zarybiono rodzimymi gatunkami ryb o wadze 350 kg. Do stawu wpuszczono m.in. gatunki ryb tj. karaś złocisty, lin, sandacz, szczupak, okoń. Mieszkańcy w miejscu realizacji inicjatywy zamontowali 4 ławki oraz 2 tablice edukacyjne dotyczące bioróżnorodności stawu oraz 24 szt. budki dla ptaków i 24 szt. budki dla nietoperzy.

 

Deszczowy ogród - niebieski recykling wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Pająkiem" w Legnicy

legn

 Użytkownicy ogrodów działkowych posadzili wokół świetlicy 10 szt. cisów i 20 szt. rodzimych, kwitnących krzewów. Przy świetlicy zamontowano 2 gabloty, w których będą umieszczane materiały edukacyjne nt. wartości przyrodniczych ogrodów działkowych. Ustawiono 10 szt. pojemników na wodę, do których zamontowano wodopojów dla zwierząt. Wodopoje te będą funkcjonowały w okresie wiosna – jesień jako źródło wody dla dzikich zwierząt. Ponadto, do świetlicy zakupiono 4 szt. ławostołów do celów prowadzenia edukacji przyrodniczej.

 

Nasz Wodny zakątek w Turzanach, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich.

TurzanyMieszkańcy wsi społecznie przygotowali i posprzątali teren wokół stawu oraz nasadzili nowe,
rodzime gatunki drzew, lipy. Rewitalizacja 0,1 ha stawu, polegała na usunięciu mułu z dna zbiornika i jego pogłębieniu oraz faszynowaniu  brzegów. W najgłębszym punkcie zbiornika umieszczono karpę korzeniową wzbogacającą siedlisko stawu dla ryb i płazów. Wykonano montaż 50 m ogrodzenia wokół stawu, zabezpieczającego przed zadeptywaniem brzegów. Mieszkańcy zamontowali 2 ławki oraz tablicę edukacyjną dotyczącą bioróżnorodności stawu.

 

Oczko w głowie Wyszęcic, inicjatywa realizowana przez grupę nieformalną mieszkańców Wyszęcic.

Wyszęcice
Mieszkańcy wsi społecznie przygotowali i posprzątali teren wokół stawu, a także odmuli rów
zasilający staw w wodę. Rewitalizacja 0,2 ha stawu, polegała na usunięciu mułu z dna zbiornika i jego pogłębieniu oraz skarpowaniu brzegów. Wykonano naprawę przepustu piętrzącego wodę poprzez montaż elementów betonowych. Wokół stawu posadzono 10 szt. klonów oraz płożące krzewy i byliny, które zapobiegną rozmywaniu brzegów stawu. Każdy gatunek roślin zaopatrzony został w tabliczkę identyfikacyjną z nazwą gatunkową.

 

Piękne stawy w Małuszowie, inicjatywa realizowana przez grupę nieformalną mieszkańców Małuszowa.

Maluszow
Mieszkańcy wsi społecznie przygotowali i posprzątali teren wokół stawu, a także usunęli suche gałęzie i krzewy i rozplantowali ziemię pod nasadzenia roślin. Okolice przepustu zostały oczyszczone z mułu. W okolicy stawu zostały zamontowane kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne na temat roślinności i zwierząt występujących w stawie. Posadzono rodzime gatunki drzew owocowych w różnych odmianach oraz kwitnące krzewy i byliny. Ubogie w roślinność brzegi stawu wzbogacono mieszanką łąki kwietnej.

 

Przywrócenie walorów przyrodniczych oczka wodnego w parku podworskim w Rui, inicjatywa realizowana przez grupę nieformalną mieszkańców Rui.

Ruja
Mieszkańcy wsi społecznie przygotowali i posprzątali teren wokół stawu. Oczyszczono rów melioracyjny, doprowadzający wodę do stawu, a także wykonano faszynę, podwyższając jego brzeg, co zapewni nagromadzenie większej ilości wody w zbiorniku, zapewniając w okresach suszy przetrwanie zwierząt w nim żyjących. Brzegi 0,15 ha zbiornika zostały tak wyprofilowane, aby zapewnić dogodne zejście dla płazów. Okolice stawu zostały wyrównane pod zasiew i nowe nasadzenia, m.in. usunięto podrost inwazyjnej robinii akacjowej. Na drzewach zamontowano budki dla owadów, ptaków i nietoperzy oraz karmniki. Przy stawie zamontowano tablicę edukacyjną o wartościach przyrodniczych Rui. Na koniec prac zarybiono staw, wpuszczając 66 kg narybku pochodzącego z lokalnych hodowli m.in. karaś złocisty, lin i sandacz.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe