Cel projektu: Poprawa środowiska naturalnego w skali lokalnej, wzmocnienie aktywności i mobilizację społeczności lokalnych do udziału w inicjatywach rozwiązujących lokalne problemy środowiskowe, a także integrację społeczności i samorządów wokół zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.
Czas realizacji: VII 2015 - VII 2017
Finansowanie: NFOŚiGW

Inicjatywy realizowane w ramach projektu zlokalizowane są na obszarach województw: dolnośląskiego i lubuskiego, na terenach różnych gmin, w większości położonych na obszarach chronionych lub w ich sąsiedztwie. Są to m.in. OSO Bory Dolnośląskie, Góry Izerskie, SOO Łąki Gór i Pogórza izerskiego, Łęgi Odrzańskie, Ostoja nad Bobrem, Źródła Pijawnika, Dolina Dolnej Baryczy, Wilki nad Nysą, Przemkowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru.

Inicjatywy zostały przygotowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne przy wsparciu merytorycznym Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja". Podjęte zostaną działania w zakresie zachowania i pielęgnacji cennych alei przydrożnych i małych zbiorników wodnych; przywracania tradycyjnych odmian roślin użytkowych; rozwój ogrodów i parków o znaczeniu przyrodniczym oraz ograniczenia antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki.

Realizowane inicjatywy:

    - Chronimy aleję lip w Legnicy,
    - Rewitalizacja zabytkowej alei lipowej w Grodźcu,
    - Rekonstrukcja alei lipowej w Radziechowie.
    - Sudecka Zagroda Edukacyjna ratuje stare odmiany drzew i krzewów owocowych,
    - Przywracanie dawnych odmian drzew owocowych i ginących gatunków drzew w Ernestynowie.
    - Zielona Ścieżka Edukacyjna na Wierzowickim Starorzeczu (Wierzowice Małe),
    - Wzbogacenie siedlisk dla płazów i owadów przy stawach w Borowem.
    - Kwieciszowice - kwitnąca wieś w otoczeniu Natury 2000
    - Szlak kwiatowy dla owadów zapylających na terenie Mysłakowic,
    - Bed & Breakfast dla owadów zapylających w Bystrzycy,
    - Strefa nektarodajna z żywą altaną edukacyjną w Wolimierzu.
    - Park przyjazny ptakom w Chojnowie,
    - Park Żeliwiak - działania pielęgnacyjne na obszarze o dużym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności (Gromadka),
    - Ochrona bioróżnorodności na terenie miejscowości Wisznia Mała.
    - Owadzie oczko (Legnickie Pole),
    - Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w Małomicach,
    - Park odnowimy, piękne miejsce stworzymy (Godzięcin).
    - Rekultywacja skweru miejskiego w Małomicach,
    - W cieniu lip na szlaku św. Jakuba (Kunice),
    - Drzewa dla zwierząt, drzewa dla ludzi (Legnickie Pole).

Wszystkie przedstawione inicjatywy przyczynią sie do zwiększenia bioróżnorodności oraz tworzenia siedlisk dla owadów zapylających.

Przywracanie dawnych odmian drzew owocowych i ginących gatunków drzew w Ernestynowie, , inicjatywa realizowana przez Grupę Nieformalną mieszkańców Ernestynowa.

ernestynow
W Ernestynowie powstała ścieżka edukacyjna osiedla wiejskiego poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew: wiąz górski, klon jawor, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, buk pospolity, lipa drobnolistna, grab pospolity, jesion wyniosły, jarząb pospolity itp., w sumie posadzono 50 szt. drzew oraz zamontowano 10 szt. tablic edukacyjnych prezentujących wybrane gatunki drzew.

Rekonstrukcja alei lipowej w Radziechowie, , inicjatywa realizowana przez Fundację Archeologiczną Archeo.

3


Dokonano nasadzenia 100 nowych lip w miejscu ich historycznego występowania w miejscowości Radziechów, wzdłuż drogi gminnej. Na początku nowo powstałej alei lipowej umieszczono tablicę edukacyjną upamiętniającą aleję lipową.

 

Chronimy aleję lip w Legnicy, inicjatywa realizowana przez Fundację Futurama.

1c

Wykonano prace pielęgnacyjne alei lipowej o długości 830m w Parku Miejskim w Legnicy. Zabiegom pielęgnacyjnym poddano 150 wiekowych drzew (zdjęcie suchych i spróchniałych konarów, usunięcie zawieszonych fragmentów koron, usunięcie odrostów).

 

Sudecka Zagroda Edukacyjna ratuje stare odmiany drzew i krzewów owocowych, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie.

Dobków b
Posadzono 70 sztuk sadzonek drzew starych odmian owocowych. Wśród gatunków znalazły się śliwy, czereśnie, wiśnie, jabłonie oraz grusze. Wykonano także domki dla owadów. Nasadzenia i domki wykonali społecznie członkowie stowarzyszenia wraz z zaproszonymi mieszkańcami wsi.

 

Owadzie Oczko, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie "Nasza Nowa Wieś".

Nowa Wieś Legnicka b

Mieszkańcy wsi społecznie przygotowali teren wokół stawu i nasadzili nowe, rodzime gatunki drzew i krzewów, a także roślinność wodną. Mieszkańcy zamontowali 4 sztuki domków dla owadów.
Wykonano montaż ogrodzenia wokół stawu, zabezpieczającego przed zadeptywaniem brzegów.

 

Park Żeliwiak - działania pielęgnacyjne na obszarze o dużym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności oraz przywrócenie obszarowi waloru przyrodniczego inicjatywa realizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gromadce.

Gromadka b
Wykonano rewitalizację parku wiejskiego, na obszarze 1 ha, wyrównanie terenu, usunięcie zwalonych drzew, prace porządkowe na terenie parku, sadzenie krzewów owocowych oraz dębów, zamontowano 6 domków dla owadów i 4 budki dla ptaków.

 

Zielona ścieżka edukacyjna na Wierzowickim Starorzeczu, inicjatywa realizowana przez Fundację Iris.

Wierzowice b
Wykonano i zamontowano kładkę, 2 ławostoły, kosz na śmieci oraz 4 tablice edukacyjne dotyczące historii i funkcjonowania starorzecza oraz jego bioróżnorodności. Ponadto, zakupiono 30 sztuk drzew owocowych, które zostały posadzone w pobliżu starorzecza przez mieszkańców wsi. W ramach inicjatywy powołano użytek ekologiczny "Wierzowickie starorzecze", decyzją Gminy Góra.

 

Wzbogacenie siedlisk płazów i owadów przy stawach w Borowem, inicjatywa realizowana przez Fundację Bory Dolnośląskie.

Borowe b
Zagospodarowano terenu wokół stawu poprzez montaż małej architektury: platformy i wiaty edukacyjnej, 3 ławostołów, 5 budek dla ptaków oraz nasadzeń drzew i krzewów kwitnących.

 

Rekultywacja skweru miejskiego w Małomicach zdegradowanego i zniekształconego przez człowieka. Inicjatywa realizowana przez Fundację APriori.

Małomice b
Zagospodarowano skwer miejski poprzez nasadzenia drzew i krzewów kwitnących oraz montaż małej architektury: 4 ławki oraz tablica edukacyjna o znaczeniu owadów zapylających.

 

Rewitalizacja zabytkowej alei w Grodźcu, inicjatywa realizowana przez Fundację Archeologiczną Archeo

 grodziec

Wykonano inwentaryzację istniejącej alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej z Olszanicy do Grodźca pod kątem przyrodniczym. Drzewa, które kwalifikowały się do uznania za pomniki przyrody zostały opisane, a Fundacja Archeologiczna Archeo złożyła wniosek do Rady Gminy w celu przygotowania uchwały nadającej drzewom status pomników przyrody.
W miejscach, gdzie odnotowano braki w drzewostanie dokonano nowych nasadzeń 110 lip, zgodnie z zaleceniami Konserwatora. W realizację inicjatyw byli zaangażowani mieszkańcy wsi Grodziec, którzy uporządkowali teren pod nasadzenia.


Drzewa dla zwierząt, Drzewa dla ludzi,  inicjatywa realizowana przez Grupę Nieformalną - Komitet Ochrony Rzekotki

jerzowy

Powstało zazielenienie powierzchni osidla wiejskiego poprzez nasadzenia krzewów kwitnących rodzimych gatunków: wiąz górski, klon jawor, klon zwyczajny, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata, wierzba płaczącą,buk pospolity oraz rodzime krzewy, w sumie 60 szt. rodzimych drzew oraz wykonane nasadzenie 100 szt. rodzimych krzewów na łącznej powierzchni 100 m2.
Wykonano i umieszczono w schronienie zimowe dla jeży x 2, kłoda dla biedronek i sieciarek x 2 oraz domek dzikich pszczół x 2. Zamontowano 2 ławki okalające drzewa, które jednocześnie pełnią funkcję ochronną dla drzew. Mieszkańy wsi Nowa Wieś Legnicka zaangażowali się w przygotowanie podłoża pod nasadzenia własnym sprzętem.


Strefa nektarodajna z żywą altaną edukacyjną w Wolimierzu, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Wolimierz

wolimierz tło

Wykonano strefę nektarodajną w centrum Wolimierza, na obszarze 0,8 ha. Mieszkańcy wsi wykonali prace porządkowe na terenie realizacji inicjatywy. Wyrównano teren ciężkim sprzętem, postawiono 40m murków oporowych, utworzono żywą altanę z wierzby oraz domek dla dzikich owadów, wykonano tablicę edukacyjną. Mieszkańcy miejscowości nasadzili rośliny nektarodajne, w sumie
60 krzewów, 10 drzew, 300 sadzonek bylin.


W cieniu lip na szlaku św. Jakuba, inicjatywa realizowana przez Grupę Nieformalną – Wieś Ziemnice/Grzybiany

zimnice tło

Mieszkańcy przygotowali pas do nasadzeń lip w wzdłuż drogi Ziemniece-Grzybiany, ze względu na twardość podłoża prace nasadzeniowe wykonała specjalistyczna firma, w sumie posadzono 180 sadzonek lip wraz z osłonkami, w wyniku czego powstała aleja o długości 1,7 km. Mieszkańcy społecznie wysiali łąkę kwietną na powierzchni 100 m2 oraz posadzili wieloletnie krzewy kwitnące, w sumie 120 sztuk, w wyniku czego powstał skwer kwietny, w pobliżu placu zabaw w Ziemnicach.
Opracowano i wykonano 2 tablice edukacyjne z informacjami dot. znaczenia kwitnących roślin dla owadów zapylających.


Zagospodarowanie terenu zielonego wokół Zalewu w Małomicach, inicjatywa realizowana przez Fundację A Priori

tło 6

Mieszkańcy Małomic społecznie oczyścili teren wokół zalewu w Małomicach z dziko rosnącej roślinności, na obszarze 1,56 ha i nasadzili nowe, rodzime gatunki drzew i krzewów, w sumie 530 sztuk krzewów i 10 sztuk drzew. Utworzono ścieżkę edukacyjną poprzez ustawieniu 8 sztuk ławek i utwardzenie terenu ścieżki tłuczniem, na długości 800 m. Ławki przeznaczone są do kanalizacji ruchu mieszkańców i ograniczają zadeptywanie terenu zielonego. Ponadto opracowano i zamontowano 1 tablicę edukacyjną z informacjami nt. roślin kwitnących i ich wpływie na owady.

Park przyjazny ptakom w Chojnowie, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie "Dajmy Szansę"

Chojnow


Wykonano inwentaryzację dendrologiczną parku w Chojnowie. Drzewa, które kwalifikowały się do pielęgnacji zostały objęte pracami firmy arborystcznej, w sumie zabiegom pielęgnacyjnym poddano 10 drzew, w tym 4 okazy pomnikowe. W miejscach, gdzie odnotowano braki w drzewostanie dokonano nowych nasadzeń, posadzono 16 sadzonek drzew oraz kilkaset krzewów i bylin. Na drzewach zamontowano 10 budek dla ptaków i 5 budek dla nietoperzy. W realizację inicjatyw byli zaangażowani uczniowie i nauczyciele ze szkoły znajdującej sie na terenie parku, którzy uporządkowali teren pod nasadzenia.


Park odnowimy, piękne miejsce stworzymy, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie mieszkańców wsi Godzięcin - Wspólna Sprawa

godziecin


Przeprowadzona została rewitalizacja 5 ar stawu parkowego.  Oczyszczono teren z dziko rosnącej roślinności i odmulono staw. Prace te były wykonane na podstawie opracowanej przez przyrodnika koncepcji rewitalizacji stawu. Mieszkańcy Godzięcina społecznie przygotowali teren wokół stawu i nasadzili nowe, rodzime gatunki  krzewów, w sumie 30 sztuk krzewów, ustawiono także ławki i kosze na śmieci.


Bed & Breakfast dla owadów zapylających - stworzenie ogrodu bioróżnorodności i ścieżki przyrodniczej w Bystrzycy, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Małe i Duże Inicjatywy

bystrzycaa


Wykonano ścieżkę przyrodniczą w ogrodzie, który jest własnością  Stowarzyszenia Małe i Duże Inicjatywy. Przygotowano 150 m ścieżki, wykonano i zamontowano pergolę, ławkę oraz stół, a także 4 domki dla dzikich owadów, wykonano 5 sztuk tablic edukacyjnych. Członkowie stowarzyszenia nasadzili rośliny nektarodajne, w sumie 65 drzew owocowych oraz kilkaset  krzewów, bylin i ziół. Ogród jest ogólnodostępny dla wszystkich przejezdnych.


Szlak kwiatowy dla owadów zapylających na terenie Mysłakowic, inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji regionu i Agroturystyki

myslakowice


Mieszkańcy Mysłakowic wykonali prace ziemne i przygotowali pas do nasadzeń wzdłuż drogi, ze względu na twardość podłoża prace nasadzeniowe wykonała specjalistyczna firma, w sumie posadzono 40 sadzonek drzew i 60 sadzonek krzewów, w wyniku czego powstał szlak kwiatowy  o długości 1 km. Po sadzeniu dobył się warsztat edukacyjny dla społeczności lokalnej wsi Mysłakowice, warsztat nt. jak tworzyć przyjazne warunki w ogrodach przydomowych poprowadził pszczelarz. Ponadto, wykonano 2 tablice, 4 ule edukacyjne, 4 hoteliki dla zapylaczy.


Kwieciszowice - kwitnąca wieś w otoczeniu Natury 2000, inicjatywa realizowana przez Grupę Nieformalną mieszkańców Kwieciszowic

kwieciszowice a


Mieszkańcy Kwieciszowic społecznie oczyścili teren wokół świetlicy o pow. 0,27 ha z dziko rosnącej roślinności i na obszarze 0,5 ha przy stacji PKP. Utworzono 2 skwery edukacyjne poprzez nasadzenia roślin nektarodajnych i ustawienie wiaty, ławostołu, 3sztuk tablic i 3 domków dla owadów oraz 1 tablicy w okolicy stacji PKP.  Tablice edukacyjne zawierają informacje nt. roślin kwitnących, owadów zapylających, pobliskiego obszaru chronionego Natura 2000 oraz na temat projektu.


Ochrona bioróżnorodności na terenie miejscowości Wisznia Mała, inicjatywa realizowana przez Grupę Nieformalną mieszkańców Wiszni Małej

wisznia


Wykonano prace pielęgnacyjne na powierzchni 2,8 ha parku wiejskiego poprzez usunięcie posuszu z 40 drzew. Wykonano i umieszczono w parku 2 rodzaje schronień dla zwierząt: budki dla ptaków oraz domki dzikich pszczół, w sumie 20 schronień. Zamontowano 1 tablicę edukacyjna o bioróżnorodności parku. 15 osób, nauczycieli i dzieci z pobliskiej szkoły zostało zaangażowanych do zamontowania domków dla owadów.

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica