Trzy czwarte Europejczyków to mieszkańcy miast, w których zmiany klimatu będą postępować i coraz silniej będzie zaznaczał się ich wpływ na życie ludzi, zwłaszcza w dużych miastach. Zestaw opracowanych map dostępnych na europejskiej platformie Climate-Adapt ma dostarczyć niezbędnych informacji zainteresowanym stronom na poziomie krajowym i unijnym i pomóc im już dziś lepiej zarządzać ryzykiem. Niemniej twórcy map podkreślają, że tak naprawdę potrzeba dużo więcej lokalnych informacji, a wskaźniki powinny być na dziś uważane tylko za klucz do dobrego zrozumienia wrażliwości miast. Użytkownicy tego internetowego narzędzia są więc zachęcani do wprowadzania kolejnych danych poprzez sekcję „Explore further”.

miasto 2aNa mapach zaznaczono miejsca, które są (i będą) narażone na cztery rodzaje zagrożeń: fale upałów, niedobór wody i susze, powodzie oraz pożary lasów. Dodatkowo ukazano tu, za pomocą różnych parametrów, zdolność odpowiedzi miast na wspomniane zagrożenia. Aby pokazać, jak złożony jest wpływ zmian klimatu na życie ludzi, posłużono się trzema rodzajami wskaźników. Są to wskaźniki obrazujące poziom narażenia na skutki zmian klimatycznych, ponadto wskaźniki wrażliwości oparte o dane dotyczące ludności, planowania przestrzennego i warunków fizycznych. Trzeci rodzaj wskaźników to te określające zdolności reagowania miast. Zawierają informacje o ich cechach mogących pomóc zmniejszyć lub przezwyciężyć skutki zmian klimatycznych. Przykładowo – wyższy odsetek seniorów oznacza większą wrażliwość na naturalne zagrożenia i mniejszą zdolność reagowania, większa ilość terenów zielonych i stopień ich koncentracji wpływa na wrażliwość na upały czy lokalne podtopienia. Autorzy interaktywnych map przewidują, że upały będą w przyszłości dotykać prócz środkowej i zachodniej Europy także pozostałą część kontynentu. Ponadto związek z upałami mają również zmniejszające się zasoby wodne w Europie. Wpływ na ten stan rzeczy ma rozrost populacji, zwiększająca się konsumpcja oraz sposób użytkowania gruntów. Problem oczywiście nasila się w związku ze zmianami klimatu i najbardziej dotyka w okresie letnim miast w południowej i wschodniej Europie, choć także niektórych położonych w zachodniej części kontynentu. Zdaniem ekspertów zjawisko niedoboru wody będzie się pogłębiać i dotrze również na północne krańce Europy. W Europie na tle innych naturalnych zagrożeń największe straty gospodarcze powodują powodzie i nawałnice. W coraz cieplejszym klimacie nasila się obieg wody, więc ryzyko wylania rzek w wielu obszarach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej będzie rosło. Miejskie podtopienia mają zaś być obserwowane w szczególności w zachodniej i północnej Europie; wzrośnie też skala powodzi w strefie wybrzeża. Również pożary będą w coraz większym stopniu dotykać siedzib ludzkich i towarzyszącej im infrastruktury - głównie na obszarach śródziemnomorskich

Źródło: Teraz Środowisko

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica