Termin składania ofert: do dnia 24.06.2019 r.
Nazwa zapraszającego: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z/s w Legnicy (59-220)  Al. Orła Białego 2.
Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko koordynatora projektu. Sprawdź wymagania i niezbędne dokumenty.


1.Miejsce i sposób składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem:  Oferta na pełnienie funkcji koordynatora projektu, w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.06.2019 r. do godź. 15.00 (liczy się data wpływu oferty).

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę ze wskazaniem z imienia i nazwiska bezpośredniego wykonawcy obowiązków koordynatora projektu. Oferta powinna zawierać opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie z pkt.3.

3) Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.
2.Do zakresu obowiązków Koordynatora projektu będzie należało:

1)  koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu;

2)  realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi i zawartą umową o dofinansowanie projektu;

3)  współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz Instytucją Zarządzającą;

4)  rozliczanie kosztów projektu oraz sporządzanie wniosów o płatność;

5)  odpowiednie oznakowanie dokumentów projektu zgodnie z Wytycznymi oraz prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją projektu;

6)  promowanie projektu zgodnie z dokumentacją programową, umową o dofinansowanie oraz wnioskiem projektowym;

7)  monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, uczestników projektu, harmonogramów oraz budżetu projektu;

8)  zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową.
3.Warunki udziału w postępowaniu:
Kryteria formalne (obowiązkowe)

1)  Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego osobowo lub kapitałowo;

2)  Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;

3)  Wykonawca posiada następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne (preferowane studia magisterskie), potwierdzone kserokopią dyplomu – kryterium formalne,

- minimum 2-letnie doświadczenie w kordynacji projektów UE o wartości powyżej 500 tyś. zł – kryterium formalne,

- minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej projektów UE – kryterium formalne,

4)  Wykonawca nie jest pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu POWER na podstawie stosunku pracy, a w związku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,

5)  Wykonawca zobowiąże się do wykonywania prac związanych z koordynacją projektu w biurze Fundacji w Legnicy (59-220 Legnica) Al. Orła Białego 2 przez min. 4 dni robocze w każdym tygodniu obowiązywania umowy.

6) Obciążenie Wykonawcy wynikające z wykonywania innych umów / zobowiązań nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu.

7)  Dopuszczalne formy zatrudnienia wykonawcy to: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa zawarta z podmiotem prawnym – w tym przypadku konieczne wskazanie osoby fizycznej z imienia i nazwiska, która będzie wykonywać koordynację projektu.
4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
5.Dodatkowe informacje:

Wykonawcy, którzy złożą oferty spełniające kryteria formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w biurze Zamawiającego w terminie 25.06.2019.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Irena Krukowska-Szopa – Prezes Zarządu tel.76 86 294 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.Harmonogram realizacji zamówienia

Okres wykonywania umowy to 1 lipca  2019 r.  do dnia 31.12.2019 r.
7.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:

1) Życiorys zawodowy (CV) wraz z listem motywacyjnym;

2) Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

3) Oświadczenie o zapoznaniu się przez Wykonawcę z treścią klauzuli informacynej dla ubiegających się o pełnienie funkcji koordynatora projektu – poświadczone własnoręcznym podpisem – oraz opatrzenie następującą klauzują złożonego CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica