Zmiany klimatu mają także wpływ na występowanie chorób wśród zwierząt, które można podzielić na:

  • Choroby nieregulowane - takie, które nie podlegają przepisom weterynaryjnym Unii Europejskiej, ale wpływają na warunki życia zwierząt i prowadzą do patologii takich jak choroby pasożytnicze (np. inwazja pasożytów/zachorowanie spowodowane przez nicienie oraz tasiemca), zaburzenia pokarmowe, udar słoneczny lub odwodnienie, i które mogą mieć bardzo duży wpływ na sytuację ekonomiczną rolników, podczas gdy oficjalny stan zdrowia zwierzęcia w odniesieniu do chorób zakaźnych i zaraźliwych pozostaje bez zmian.
  • Choroby regulowane - objęte międzynarodowymi i wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi, które mają wpływ na występowanie poważnych zakaźnych chorób zwierząt, zwłaszcza chorób przenoszonych przez wektory, chorób uzależnionych od warunków pogodowych i tych przenoszonych przez zwierzęta dzikie. Choroby te mają zasadnicze znaczenie dla określenia stanu zdrowotnego zwierząt w danym kraju. Dotyczy to wiele chorób przenoszonych przez wektory (m.in. gorączki doliny Rift, afrykańskiego pomoru koni, afrykańskiego pomoru świń, gorączki zachodniego Nilu, czy też choroby niebieskiego języka).

Dynamika występowania chorób nieprzenoszonych przez wektory, takich jak grypa ptaków,
może być uzależniona od zmian w trasach migracji dzikiego ptactwa wodnego. W Unii Europejskiej odnotowano już przypadki wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 we wczesnych miesiącach 2006 r., kiedy bardzo niskie temperatury w niektórych regionach spowodowały braki pożywienia dla ptactwa i zamarzanie otwartych zbiorników wodnych, co zmusiło dzikie ptactwo wodne do zmiany tras przelotów. Niektóre gatunki dzikich ptaków zmniejszyły już zakres swoich migracji, co również może się przyczynić do rozprzestrzeniania pewnych chorób zakaźnych ryb na nowe obszary. Utrzymywanie się wirusa w środowisku, w tym wodnym, może być również spowodowane zmianami temperatury. Dzikie zwierzęta odgrywają ważną rolę w przenoszeniu chorób zwierzęcych takich jak grypa ptaków, wścieklizna, klasyczny pomór świń czy gruźlica. Zmniejszona dostępność zasobów wodnych powoduje większe zagęszczenie zwierząt, co doprowadzić może do powstania warunków dla stałego występowania patogenów.

W ramach programów ramowych udzielono wsparcia wielu projektom dotyczącym polityki w zakresie zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i obszarów możliwych działań. W obrębie siódmego programu ramowego wzmocniono znaczenie badań dotyczących zdrowia zwierząt oraz zwrócono w nich uwagę na potrzebę uwzględnienia zmian gwałtownie zachodzących na poziomie globalnym, zwłaszcza w odniesieniu do zmian klimatu, które bezpośrednio wpływają na ekologię i ewolucję czynników zakaźnych, ich wektorów oraz organizmy żywicielskie, co powoduje występowanie nowych lub znanych już wcześniej zagrożeń.  Projekty ASFRISK (Ocena i kontrola ryzyka zachorowań na afrykański pomór świń w UE) oraz ARBOZOONET (Międzynarodowa sieć budowania potencjału kontroli nowo pojawiających się wirusowych chorób odzwierzęcych przenoszonych przez wektory), które są obecnie realizowane w ramach siódmego programu ramowego, mogą również wnieść znaczący wkład w działania adaptacyjne do zmian klimatu w kontekście zdrowia zwierząt.

Źródło: Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica