Działając na podstawie pkt. III.1 lit. a), b) Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

których przedmiot obejmuje zamówienia do równowartości kwoty 30 000 euro zapraszamy do złożenia oferty zaprasza do złożenia oferty na: wynajęcie sali szkoleniowej wraz z noclegami i wyżywieniem dla 20 osób podczas kursu szkoleniowego dla społecznych edukatorów bioróżnorodności, który zaplanowany jest na dzień 27-29.04.2017 r. w związku z realizacją projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


I.Opis przedmiotu zamówienia:

a) Noclegi i wyżywienie dla uczestników szkolenia

  • dwa noclegi w pokojach dwuosobowych dla 20 osób
  • podanie obiadu, kolacji, śniadania:
  • 3 obiady
  • 2 kolacje
  • 2 śniadania

Obiad powinien składać się z dwóch dań, oraz w piątek powinny być podane dania bezmięsne

b) wynajem Sali szkoleniowej 3 dni wraz z przerwą kawową
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób będzie określona nie później niż dwa dni przed realizacja zlecenia.

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku. W cenie Wykonawca uwzględni dostawę do siedziby Zamawiającego.

III. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą – najtańszą.
Jeżeli w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zostaną złożone oferty o takiej samej cenie (najniższej), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenia w wyznaczonym terminie niższych ofert dodatkowych.

IV. Termin realizacji zamówienia: 27-29.04.2017 r.

V. Warunki formalne jakie musi spełniać złożona oferta:
oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 1)

VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem, faxem, osobiście.

VII. Dane kontaktowe: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2
Fax: 76/721-24-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII.Rozstrzygnięcie postępowania:
O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica