Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” podjęła współpracę z pięcioma dolnośląskimi gminami w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Cztery spośród nich współpracowały już z Fundacją w ramach wcześniejszego projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożna jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”. Są to: gminy Jerzmanowa, Gaworzyce, Legnicki Pole i Męcinka. Piątą jednostką współpracująca z Zieloną Akcją jest gmina Krotoszyce.

Pierwsze spotkania w gminach dotyczyły zaprezentowania i omówienia nowego projektu. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział kilkadziesiąt osób. Umowy zazwyczaj były sprawdzane przez zatrudnionych w urzędzie prawników. W razie wątpliwości poszczególne zapisów wyjaśniano zawarte w nich intencje. Podpisywanie umów trwało równolegle z pierwszymi inwentaryzacjami na potrzeby „Programu zachowania zadrzewień”, który nieodpłatnie zostanie strzorzony dla każdej

Zgodnie z przyjętą metodyką aleje były inwentaryzowane w sposób ogólny (tzw. Ogólna inwentaryzacja dendrologiczna). Ich głównym celem było wskazanie wartości przyrodniczych alei w danej gminie, a także określenie koniecznych do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Wskazywano m in. drzewa do wycinki. Najistotniejszą częścią inwentaryzacji było policzenie sztuk poszczególnych gatunków drzew, zmierzenie obwodów części spośród nich, określenie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych alei.
Ważnym elementem inwentaryzacji były poszukiwania rzadkich i chronionych gatunków występujących w obrębie alei. Z uwagi na rozległy zakres badania największą uwagę poświęcono na badania organizmów o mniejszych zdolnościach przemieszczania się tj. owady, a także porostom, rośliną zielnym i grzybom. Podczas badań entomofauny używano również udostępnionego przez Uniwersytet Wrocławski feromonu wabiącego dwa chronione gatunki: chrząszczy: pachnicę dębową oraz tęgosza rdzawego.

Oprócz części przyrodniczej dokonywano pomiarów alei wg przyjętego klucza: długość alei (obliczana za pomocą narzędzi udostępnionych na stronie www.geoportal.gov.pl); szerokość, rozstaw drzew, odległość drzew od krawędzi jezdni, rodzaj nawierzchni.

Łącznie w pięciu gminach zinwentaryzowanych zostało około 110 alei, zawierających ponad 10 tysięcy drzew z 35 gatunków.

Inwentaryzacje przeprowadzano od lipca do początków października 2012 roku. Od połowy października trwa opracowywanie zebranych danych do ujednoliconej formy. Pierwszy „Program zachowania zadrzewień” opracowany został w miesiącu listopadzie dla gminy Legnickie Pole. Roboczy egzemplarz został przesłany początkiem grudnia (przed zorganizowanym szkoleniem w Urzędzie Gminy).

Pachnica

Pachnica dębowa - chroniony mieszkaniec starych alei.

M10

W ramach projektu Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień prowadzone są m. in. szkolenia dla drogowców i urzędników.

O projekcie

Głównym celem projektu pn.: Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, którego jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, poprzez: podniesienie świadomości decydentów, społeczności lokalnych i społeczeństwa na temat ich znaczenia i funkcji, jako siedlisk i zielonej infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania zadrzewień odpowiedzialnych władz. Główne zadania projektu obejmują:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla samorządowców i drogowców
  • Stworzenie wzorcowego programu zachowania zadrzewień dla Gminy
  • Rozpowszechnianie rezultatów projektu (sadzenie drzew).

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" w ramach umowy podpisanej z gminą zobowiązuje się do realizacji następujących działań:

 1. Przygotowania i przeprowadzenia dwudniowego szkolenia (w tym zapewnienie materiałów szkoleniowych), dla 20 osób odpowiedzialnych za zadrzewienia na terenie gminy, w tym pracowników urzędu gminy i zarządców dróg, z zakresu utrzymania i kształtowania zadrzewień; przewidywany termin szkolenia: jesień 2012,
 2. Stworzenia programu zachowania zadrzewień dla Gminy we współpracy z pracownikami urzędu gminy i przekazania gotowego planu do Urzędu Gminy,
 3. Przygotowania i przeprowadzenia wyboru wykonawców na posadzenie 100 drzew wzdłuż dróg na terenie Gminy, w miejscach wskazanych w programie zachowania zadrzewień i uzgodnionych przez Strony,
 4. Zlecenia wykonania modelowej ekspertyzy drzew wyznaczonych do tego celu w programie zachowania zadrzewień,
 5. Zaprezentowania projektu na spotkaniu rady gminy,
 6. Doradztwa w zakresie minimalizowania wpływu planowanych inwestycji i remontów dróg na drzewa wraz z chronionymi gatunki żyjącymi na drzewach,

Gmina zobowiązuje się do:

 1. Bieżącej współpracy z FEZA w realizacji Projektu, polegającej w szczególności na konsultowaniu i uzgadnianiu programu zachowania zadrzewień wraz z jego elementami realizowanymi w ramach Projektu oraz delegowaniu pracowników do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu programu zachowania zadrzewień.
 2. Udostępniania informacji, które mogą pomóc w tworzeniu programu zachowania zadrzewień - takich, jak dane o drogach, czy plany inwestycyjne.
 3. Udostępnienia nieodpłatnie pomieszczenia w celu przeprowadzenia szkolenia,
 4. Udostępnienia odcinka lub odcinków dróg (zawartego w rekomendacjach programu zachowania zadrzewień) na terenie Gminy, w celu realizacji przewidzianego w ramach Projektu sadzenia 100 drzew gatunków rodzimych w pasie drogowym.
 5. Umożliwienia doradcy ds. zadrzewień przedstawienia projektu podczas posiedzenia rady gminy założeń projektu.
 6. Powielenia opracowanego programu zadrzewieniowego w liczbie 7 egzemplarzy,
 7. Utrzymania trwałości podejmowanych w ramach projektu działań przez okres co najmniej 5 lat od jego zakończenia, co oznacza utrzymywanie i pielęgnowanie posadzonych zadrzewień, zgodnie z najlepszą profesjonalną praktyką. Usuwanie drzew w przypadku konieczności wykonania prac remontowych lub modernizacyjnych jest dopuszczalne po wyczerpaniu innych sposobów osiągnięcia celu. W takim przypadku Gmina zobowiązuje się posadzić równoważną liczbę nowych drzewek w tym samym miejscu lub innym uzgodnionym z FEZA.
 8. Przestrzegania zaleceń ochronnych opracowanych dla stanowisk objętych Projektem. W szczególności zobowiązuje się do zachowania tam, gdzie to tylko możliwe, istniejących alej przydrożnych. W przypadku konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu, konserwacji lub modernizacji drogi, będzie w pierwszej kolejności rozpatrywane zastosowanie alternatywnych do wycinki metod (takich jak dodatkowe oznakowanie, ograniczenie prędkości, czy instalacja barier energochłonnych). W szczególności dotyczy to alej będących siedliskami chronionych gatunków i w tych przypadkach Gmina zobowiązuje się do konsultowania z FEZA ewentualnych planów usuwania drzew.
 9. Drzewa wraz z zabezpieczeniami posadzone w ramach Projektu przechodzą na własność Gminy w momencie dokonania odbioru sadzenia. Gmina zobowiązuje się do utrzymania posadzonych zadrzewień (np. kształtowanie koron ze względu na utrzymania skrajni drogi), zgodnie z najlepszymi praktykami pielęgnacji zadrzewień w drogownictwie.

Co się wydarzyło w ramach projektu

  • W lipcu przeprowadzono spotkanie w urzędzie gminy w Krotoszycach. Podczas spotkani omówione zostały szczegóły współpracy w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”.
  • W połowie lipca przeprowadzono dwa spotkania na terenie gminy Męcinka, w pierwszym spotkaniu spotkaniu wzięło udział 10 urzędników pracujących w urzędzie, drugie spotkanie miało charakter techniczny. Wcześniej gmina brała udział w projekcie nasadzeniowym „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”.
  • W sierpniu przeprowadzono spotkanie w Legnickim Polu w urzędzie gminy. Wzięli w nim udział urzędnicy zajmujący się ochroną przyrody i rolnictwem.
  • Na początku września się jedno spotkanie z pracownikami gminy Jerzmanowa oraz wójtem. Podczas spotkania omówiono warunki i korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie. W spotkaniu wzięło udział 15 osób. We wrześniu przeprowadzono również inwentaryzację alei na terenie gminy.
  • Na terenie gminy Gaworzyce przeprowadzono dwa spotkania (wrzesień 2012) z urzędnikami w gminie. W pierwszym spotkaniu wzięła udział urzędniczka zajmująca się ochroną środowiska. W drugim uczestniczyło 12 osób, głównie urzędników. Wcześniej gmina brała udział w projekcie nasadzeniowym „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”.
  • 3 i 4 grudnia odbyło się szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”, w którym wzięło udział 18 uczestników, głównie urzędników zajmujących się ochroną przyrody w gminach oraz drogowców. W pierwszym dniu zajęć przeprowadzono m in. pokaz pielęgnacji drzew wykonaną przez arborystów. Przeprowadzona została również diagnostyka stanu zdrowotnego drzew w terenie. W drugim dniu warsztatów zaprezentowano funkcej alei, zamieszkujące zadrzewienia organizmy, zasady projektowania zieleni wysokiej, a także omówiono praktykę postępowania z drzewami w gminie Twardogóra.

Szczegółowy program zajęć:

Logo FEZA 1Fer logolegnickie pole herbDDN logo

Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji
Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

Dzień pierwszy- 3 grudnia 2012

8:00 – 8:15 Rozpoczęcie szkolenia – Jakub Józefczuk
8:15 – 10:45 Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, w tym jak napisać specyfikacje zlecenia oraz jak nadzorować i odbierać prace – wykład – Jerzy Stolarczyk (Federacja Arborystów Polskich)
10:45 – 11:30 Diagnostyka stanu drzewa – wykład+ćwiczenia – dr inż. Marzena Suchocka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 13:30 ciąg dalszy: Diagnostyka stanu drzewa – wykład+ćwiczenia – dr inż. Marzena Suchocka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
13:30 – 14:30 Podsumowanie spotkania, dyskusja
14:30 – Lunch
Dzień drugi – 4 grudnia 2012

8:00 – 9:40 Drzewa przydrożne i ich rola, funkcje życiowe drzewa, komunikowanie kwestii związanych z drzewami społecznościom lokalnym – mgr inż. Jakub Józefczuk
9:40 – 11:40 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym. Projektowanie alei. Wybór, sadzenie i jakość materiału szkółkarskiego – mgr inż Rafał Wodzicki (projektant pracowni architektury krajobrazu LPS z Wrocławia)
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:00 Przyrodnicza waloryzacja drzew – jak dokonać oględzin drzewa pod kątem gatunków chronionych - dr Marcin Kadej, dr Andrzej Smolis (Uniwersytet Wrocławski)
13:30 – 14:30 Decyzje o wycince - wydać czy nie i na jakiej podstawie – Krzysztof Górecki (pracownik Urzędu Gminy w Twardogórze)
14:30 – Lunch

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe